RISE AS ONE, MINDFUL WORK ENVIRONMENT/Arbetsmiljö

MINDFUL OM VÅR ARBETSMILJÖ 

"Psykosocial" blir "organisatorisk och social" i den nya Arbetsmiljölagen. Varför? Just för att skifta fokus ifrån individens ansvar för sin arbetsmiljö till att betona arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Det är en balans som annars hotar att tippa vårt samhälle mot ytterligare sjukskrivningar (vg se Arbetsmiljöverket). Detta är ett akut och långsiktigt hot som vi faktiskt kan påverka.

Ron Epsteins' photo celebrates a long tradition of healthy responsible work environments in Sweden.  Ron Epstein's bild hyllar det goda i svensk arbetsmiljö. Lång tradition av hälsosamt ansvar och delaktighet från alla parter

Ron Epsteins' photo celebrates a long tradition of healthy responsible work environments in Sweden. Ron Epstein's bild hyllar det goda i svensk arbetsmiljö. Lång tradition av hälsosamt ansvar och delaktighet från alla parter

Den nya Arbetsmiljölagen är ett viktigt nationellt svar till forskning som visar stigande sjuksiffror. Arbetsskador beroende på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat 70% de senaste 7 åren. Arbetsgivaren kommer nu att bära huvudansvaret för att tillgodose en god arbetsmiljö. Tillsammans med skyddsombud, medarbetare och arbetsledning ska arbetsgivaren systematiskt arbeta för att minska arbetsrelaterad stress samt öka balansen mellan krav och resurser. Sjukvård, socialtjänst, skola, polis,och myndighetshandläggare är de yrkesområden där man rapporterar flest arbetsrelaterade sjukdomar beroende på organisatorisk och social arbetsmiljö. https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

Arbetsmiljöverket visar nu på beräkningar av olika kostnader för arbetsgivaren när en medarbetare blir sjuk pga brister i arbetsmiljö. Förhoppningen är att dessa praktiska räkneexempel ska stödja arbetsgivarna till mer långsiktiga ekonomiska beslut samt öka respekten för humankapital som vår viktigaste resurs. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/

Hög arbetsbelastning, ensamarbete, konflikter, mobbning, obekväma arbetstider, psykiska och etiskt krävande arbetsuppgifter, digitalisering och bristande ledarskap belyses. Lagen och föreskrifterna ger ett ramverk och förtydligar förväntningar för ett systematiserat förändringsarbete och Arbetsmiljöverket erbjuder också inspektioner och utbildningsresurser.

Internationell forskning visar att om man inte både förbättrar arbetsmiljöbrister och ökar personalens strategier till inre hållbarhet kan inte sjukvården skapa en hälsosam och hållbar arbetssituation. Som Arbetsmiljöverket så tydligt poängterar kommer det inte att vara tillräckligt enbart med en utbildningsdag och en frukt.

Mindful Practice instruktörer har länge uppmärksammat det otillräckliga i att utbilda sjukvårdspersonal i strategier för inre hållbarhet utan att samtidigt arbeta med arbetsmiljön. Vi har samtidigt varit medvetna om att utan att personalen utbildas i dessa färdigheter  tex. Mindful Practice ( MP inkluderar styrkebaserad dialog, mindful kommunikation, narrativ medicin, non violent communication etc) är det  svårt att skapa en positiv, hållbar och effektiv arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård

 • Det behövs mindful observation för att verkligen uppfatta det som egentligen pågår på våra arbetsplatser, eftersom vår ständigt närvarande kognitiva bias tillsammans med andra feltolkningar obevekligen fördunklar vår uppfattningsförmåga. 
 • Civilkurage är nödvändigt för att uppmärksamma andra på det man ser, då visselblåsare ofta själva blir anklagade, och erkännande av egna fel och otillräcklighet kan misstolkas som svaghet. 
 • Det behövs  optimism för att tro att man kan göra något åt situationen, eftersom vi dras mot apati när vi har varit med om uteblivna uppföljningar.
 • Det behövs nyfikenhet för att söka efter innovation och stringenta lösningar, eller nya vinklar i det redan beprövade. 
 • Det krävs tålamod och enorm inre styrkaatt arbeta systematiskt för att nå en hållbar förbättring.
 • Det behövs acceptans för att kommunicera med alla, att verkligen lyssna och höra. 
 • Compassion för alla inblandadeär det enda sättet att se till att den nya arbetsmiljölagen blir en inkluderande inbjudan till samarbete. Att både chefer och medarbetare är med att utveckla varandras arbetsmiljö. Att vi kan 'rise as one'

Mindfulness är inte en exklusiv inre process separat från samhälle och socialt engagemang. Istället är det ett verktyg som ökar klarhet och medmänsklighet, ett synsätt som skapar helhetsperspektiv där civilkurage, solidaritet, och effektivitet ingår. Mindful Practice erbjuder hälso- och sjukvårdspersonal utbildning och kontinuerlig träning i observation, icke dömande och acceptans; koncept som skulle vara svårt för kollegor att omfamna om de misstänkte att det också innebär att sopa allt som inte är positivt under mattan. Därför är det viktigt att understryka att Mindful Practice inte är ett plåster för att täcka över det som inte fungerar i organisationen.

Det vi föreslår är istället att energin läggs på att se saker som de verkligen är. Skära igenom polariseringar, dramatik, gamla föreställningar, propaganda, stereotyper och debatt och bara observera hur saker egentligen är, just idag. Vi föreslår att  Mindful Practice och dess komponenter för vår arbetsplatser ut i en sant hälsosam riktning; att 'rise as one' mot en hållbar framtid i sjukvården.

För att förtydliga och stödja denna avsikt kommer vi på Claritatis att introducera en ny rubrik på vår hemsida. Rise as one, Mindful Arbetsmiljö. Här hoppas vi kunna erbjuda specifik information och inspiration om initiativ, forskning och insikter relaterade till arbetsmiljön. Under de följande veckorna kommer vi att publicera en serie av kontinuerligt uppdaterade 'Rise as One' kunskapsresurser inriktade mot specifika utvecklingsområden om arbetsmiljön inklusive: konfliktlösning, mod i ledarskap, utmattning och inre hållbarhet, kommunikationsfärdigheter, modernt krisstöd, digitalisering, förändring/övergångar/osäkerhet, systematiskt organisatoriskt ansvar. 

Välkomna! Vi startar vårt initiativ med att bjuda på en video lista

Mindful of our Work Environment

"Psychological and social" becomes "Organisational and social" in the new Swedish Work Environment legislation. Why this shift in titles? Simply to ensure a shift in focus from the individual employee's responsibilities for their own work environment towards an increased focus on employer's responsibilities.  An attempt to balance demands, which otherwise threaten to tip the Swedish workforce  towards further sick leave and employee burnout.

This is an important national response to empirical evidence showing increasing numbers of newly disabled employees. Occupational illness in Sweden, due to organisational and social deficits in the work environment,  has increased by 70% in the past 7 years. Find out the basics at Swedish Work Environment Authority. Or better yet find a Swedish speaker to take you through the more detailed studies, suggestions and conclusions provided on the Swedish language page.

"It is the employer’s responsibility to work for a good work environment. With the help of systematic work environment management, the employer, together with the safety representative and employee can prevent or fix conditions that give rise to work-related stress, and create a functioning balance between demands and resources. Health care and social  care (work), public administration and defence (police), as well as education come tops when it comes to the number of reports (of occupational illness) per 1000 people working for a living, caused by organisational and social factors." Swedish Work Environment Authority

Healthcare staff are at high risk for mental illness in many of their present work environments. The national government provides statistics translating sick leave and employee disability into expected economic losses for employers. Because of course employee disability causes economic losses, like rings on water.  This practical approach would hope to  curb short sighted economic choices and increase respect for human capital.

Heavy workload, solitary work, conflicts, bullying, shift work, emotionally and ethically demanding situations, digitalisation, and poor leadership are all areas addressed in the new legislation. The law attempts to provide a framework of expectations for systematised change and the institute provides inspections and educational resources. https://www.av.se/en/health-and-safety/mental-ill-health-stress-threats-and-violence/stress/

International research has shown that healthcare providers must address both their employee work environment as well as employee resilience skills if a sustainable work force is to be achieved. As the Swedish Work Environment Authority points out, it will not be in anyway sufficient to provide employees only with a daylong inservice and an apple.

Mindfulness Practice facilitators have long been concerned with the ineffectiveness of teaching resiliency skills without simultaneously adressing the work environment. We have been  equally concerned that without some workers skilled in Mindful Practice (including appreciative inquiry, mindful dialogue, narrative medicine, non violent communication etc) it may also be more difficult to effectively create positive and sustainable environments.

 • Mindful observation is needed to uncover what is actually occurring in our work situations,  as ever present cognitive biases, among other distractions, relentlessly cloud our perception. 
 • Civil Courage is needed to point out unpopular observations, as whistle blowers are often reciprocatively accused and illumination of our own difficulties and mistakes is often misinterpreted as personal weakness.
 • Optimism is needed to believe we can affect change, as apathy is a seductive option when we have previously experienced lack of promised follow through.
 • Curiosity is needed to search for innovative, stringent solutions or new angles to previous solutions.
 • Patience and enormous inner strength is needed to work systematically.
 • Acceptance ensures multilateral communication, to really listen and hear. 
 • Compassion for everyone involved is the only way to ensure that the new Work Environment law will be an inclusive invitation to cooperation. That employer and employee 'rise as one'

Mindfulness is not an exclusively inward approach, separate from social action or community. Instead it promotes skills that increase clarity and compassion when addressing these issues. Mindful Practice for healthcare providers offers instruction resting in observation, non judgement, acceptance; concepts that would be difficult for participants to embrace if they suspected we are suggesting they sweep all negative or difficult discoveries under the rug. This is not the message but rather that we place our energies on seeing how things really are. Cutting through the propaganda, the drama, the promotion, the debate and old stereotypes to observe things just as they are. We suggest Mindful Practice and it's component practices will enable us to lead our work places towards a truly healthy development. To rise as one towards a sustainable future in healthcare

Towards this intention and inorder to clarify the dual purpose of our services we would like to introduce a new tab in our title bar. Rise as one, Mindful Work Environment. Here we would hope to provide specific information and inspiration on healthcare work environment initiatives, research and insights. During the next few weeks we will post a series of continuously updated 'Rise as One' resource pages  addressing specific work environment areas of development including: conflict resolution, corageous leadership, burnout and inner sustainability, skilful communication, modern crisis support, change/ transition/ uncertainty, digitalisation, systematic organisational responsibility.

Välkomna! We celebrate by offering an extensive video list, presently including even many Swedish language titles.